ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
Loading...
ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Liên hệ
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT...
tư vấn báo giá
  • Chia sẻ qua viber bài: ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
  • Chia sẻ qua reddit bài:ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

MÔ TẢ CHI TIẾT

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

I. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) là gì?

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Trong đó, quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến phân loại, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.
Sau khi lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, các Doanh nghiệp cần phải báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

II. Tại sao phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại giúp các Cơ quan quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các doanh nghiệp sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo CTNH.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại với chủng loại và số lượng nằm trong quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNM bắt buộc đăng kí sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

III. Đối tượng cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

* Căn cứ pháp lý đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014, ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014.
- Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015, Nghị định của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
- Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015, thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Khu vực chứa rác thải

IV Cơ quan thẩm định, phê duyệt sổ chủ

Sở Tài Nguyên và Môi Trường thẩm định, phê duyệt sổ chủ CTNH của cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh CTNH.

* Hiệu lực của sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Sổ chủ CTNH làm một lần và được sử dụng mãi mãi. Trong các trường hợp sau phải tiến hành làm bổ sung giấy phép đăng ký
  - Quy mô - số lượng chất thải nguy hại tăng lên so với số lượng đã đăng ký.
  - Tính chất - thành phần chất thải nguy hại thay đổi.

V. Trình tự, thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- Chủ nguồn thải lập 01 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và nộp trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.
- Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

VI.  Quy trình thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
- Xác định nguồn, khối lượng chất thải nguy hại và các loại chất thải khác phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho cơ sở.
- Trình nộp cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

* Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 - Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.
 - 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

Anh/Chị hãy liên hệ tới Công ty TNHH  Môi Trường Kaizen để được tư vấn hướng dẫn chi tiết

Di Động: 0985 879 895 (Mr.Thanh)  0987 993 798 (Mr. Thân)

Emai: cskh@ekaizen.com.vn

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Theo quy định tại Điều 91, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các khí nhà kính chính là carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCS), perfluorocarbons (PFCS), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen, trifluoride (NF3). Kiểm kê khí nhà kính là một trong những nội dung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường được xác định là văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể...

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày.

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Để làm được báo cáo đánh giá tác động môi trường chúng ta cần nắm được...

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vận hành thử nghiệm: là  quá trình hoạt động để đánh giá sự phù hợp  và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (gọi chung là công trình xử lý chất thải) ...

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BCCTBVMT)

Theo các quy định trước đây, các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động phải thực hiện rất nhiều loại báo cáo môi trường trong 01 năm. Đồng thời những báo cáo môi trường này phải nộp cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau với tần suất báo cáo khác nhau...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Để đánh giá được Dự án có khả năng gây ra các tác động tiêu cực cho môi trường trong quá trình thực hiện hay không.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quy trình quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP...