VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Loading...
VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Liên hệ
Vận hành thử nghiệm: là  quá trình hoạt động để đánh giá sự phù hợp  và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (gọi chung là công trình xử lý chất thải) ...
tư vấn báo giá
  • Chia sẻ qua viber bài: VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  • Chia sẻ qua reddit bài:VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tạo sao phải vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường (VHTNCTBVMT)?

Vận hành thử nghiệm:  quá trình hoạt động để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (gọi chung là công trình xử lý chất thải)       

Thời điểm vận hành thử nghiệm hệ thống được áp dụng khi các công trình bảo vệ môi trường và công trình xử lý chất thải đã hoàn thành.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP    của Chính phủ có quy định rõ nhưng điều kiện, công trình cần tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống.

Đối tượng cần vận hành thử nghiệm hệ thống 

Các công trình xử lý chất thải như các công trình xử lý nước thải, bụi, khí thải, CTR   hoặc chất thải nguy hại phải được VHTN.

Hệ thống xử lý khí thải

Hệ thống xử lý nước thải

 

Quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống

Quy định về quan trắc chất thải trong quá trình VHTN công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở được quy định cụ thể tại Điều 10 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Trình tự thực hiện có 3 bước chính.

Bước 1.

Nộp hồ sơ: Lập và gửi Kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu VHTN.

Bước 2.

Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Bước 3.

Tiến hành kiểm tra và trả kết quả:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kế hoạch VHTN. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án. Tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải của dự án.

– Trường hợp các công trình xử lý chất thải của dự án đáp ứng yêu cầu. Trong thời hạn 05 ngày làm việc. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án. phải có văn bản thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải. Để chủ dự án VHTN; trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Thì buộc chủ dự án phải hoàn thành trước khi VHTN.

– Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án chủ trì. phối hợp với chủ dự án để kiểm tra việc VHTN các công trình xử lý chất thải của dự án trong trường hợp cần thiết.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc. Kể từ ngày kết thúc việc VHTN. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án. Có văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc VHTN các công trình xử lý chất thải của dự án. (Làm căn cứ để chủ dự án lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án theo quy định).

Anh/Chị hãy liên hệ tới Công ty TNHH  Môi Trường Kaizen để được tư vấn hướng dẫn chi tiết

Di Động: 0985 879 895 (Mr.Thanh)  0987 993 798 (Mr. Thân)

Emai: cskh@ekaizen.com.vn

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Theo quy định tại Điều 91, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các khí nhà kính chính là carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCS), perfluorocarbons (PFCS), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen, trifluoride (NF3). Kiểm kê khí nhà kính là một trong những nội dung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường được xác định là văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể...

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày.

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Để làm được báo cáo đánh giá tác động môi trường chúng ta cần nắm được...

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BCCTBVMT)

Theo các quy định trước đây, các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động phải thực hiện rất nhiều loại báo cáo môi trường trong 01 năm. Đồng thời những báo cáo môi trường này phải nộp cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau với tần suất báo cáo khác nhau...

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Để đánh giá được Dự án có khả năng gây ra các tác động tiêu cực cho môi trường trong quá trình thực hiện hay không.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quy trình quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP...