QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Loading...
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Liên hệ
Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ xung hướng dẫn thi hành luật môi trường và quan trắc môi trường định kỳ...
tư vấn báo giá
  • Chia sẻ qua viber bài: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
  • Chia sẻ qua reddit bài:QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ xung hướng dẫn thi hành luật môi trường và quan trắc môi trường định kỳ

Nội dung của Nghị định trên sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các Nghị định sau (1) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. (2) Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (3) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu, (4) Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Cụ thể trong Nghị định 40/2013/NĐ-CP có sửa đổi một số điều liên quan tới việc thực hiện quan trắc định kỳ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp.

Dưới đây là một số tổng hợp của Kaizen liên quan tới nội dung quan trắc định kỳ như sau:

+ 1 Đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ gồm:

a) Đối tương phải quan trắc nước thải định kỳ:

• Các cơ sở khu công nghiệp và dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất tương đương với đội cũng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng khối lượng nước thải thải ra môi trường từ 20 m3/ngày (24 giờ) trở lên. Với tần suất quan trắc nước thải định kỳ là 03 tháng /lần.

• Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động, có quy mô công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng khối lượng nước thải thải ra môi trường tư 20 m3/ ngày (24 giờ) trở lên. Với tần suất quan trắc nước thải định kỳ là 06 tháng/lần

• Các cơ sở quy định tại điểm a và điểm b khoản này đấu nói nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thực hiện quan trắc nước thải định kỳ theo quy định của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Với tần suất tối đa không qua tần suất quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

b) Đối tượng phải quan trắc khi thải định kỳ

• Các cơ sở va dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất tương đương với đối tương phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5000 m3 khí thải/ giờ trở lên phải thực hiện quan trắc khi thải định kỳ với tần suất là 03 tháng/ 01 lần.

• Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng lưu lượng khí thái thái ra môi trường từ 5000 m3 khi thải/ giờ trở lên phải thực hiện quan trắc khi thải định kỳ với tần suất là 06 tháng/01 lần.

c) Đối tượng phải phân định bùn thải, chất thải rắn có chứa thành phần nguy hại loại một để quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hai.

d) Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là cơ sở có hành vi vi phạm quy định về xả nước thải, thải bụi, khí thải, gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải hoặc chôn, lấp, đổ thải chất thải rắn, chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường đến mức bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động theo quy định của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo về môi trường.

Quan trắc nước thải

Quan trắc không khí

Quan trắc khí thải

2. Kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ

Đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ phải xây dựng kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định ký (sau đây gọi chung là kế hoạch), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 của năm trước để theo dõi, giám sát, trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trương của bộ, cơ quan ngang bộ thì đồng thời gửi kế hoạch cho Bộ Tài nguyên và Môi trường

Việc lập kế hoạch căn cứ vào các nội dung sau

• Chương trình quan trắc và giám sát môi trường định kỳ trong báo cáo

* Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận hoặc các hồ sơ tương đương

• Chương trình quan trắc 1 giám sát môi trường định kỳ đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động của dự án, cơ sở khu công nghiệp tại giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện và bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất,

* Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc các văn bản xác nhận, điều chỉnh khác có liên quan,

• Các loại chất thải phát sinh theo từng nguồn, điểm xả thải, thành phần môi trường phải quan trắc, tần suất và thông số quan trắc môi trường định kỳ

=> Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được quan trắc môi trường định kỳ.

• Lập Kế hoạch theo quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác nêu trong Ke hoạch của mình, c. Đề xuất đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện quan trắc môi trường định kỳ cho cơ sở, khu công nghiệp của mình,

• Sử dụng kết quả quan trắc nước thải công nghiệp để ke khai và nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định,

Sử dụng kết quả quan trắc môi trường định kỳ để lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm và các mục đích khác theo quy định của pháp luật

Ngoài ra trong Nghị định 40/2013/NĐ-CP còn nêu rõ Hiệu lực thi hành các Quy định về quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

Anh/Chị hãy liên hệ tới Công ty TNHH  Môi Trường Kaizen để được tư vấn hướng dẫn chi tiết

Di Động: 0985 879 895 (Mr.Thanh)  0987 993 798 (Mr. Thân)

Emai: cskh@ekaizen.com.vn

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Theo quy định tại Điều 91, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các khí nhà kính chính là carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCS), perfluorocarbons (PFCS), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen, trifluoride (NF3). Kiểm kê khí nhà kính là một trong những nội dung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường được xác định là văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể...

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày.

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Để làm được báo cáo đánh giá tác động môi trường chúng ta cần nắm được...

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vận hành thử nghiệm: là  quá trình hoạt động để đánh giá sự phù hợp  và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (gọi chung là công trình xử lý chất thải) ...

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BCCTBVMT)

Theo các quy định trước đây, các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động phải thực hiện rất nhiều loại báo cáo môi trường trong 01 năm. Đồng thời những báo cáo môi trường này phải nộp cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau với tần suất báo cáo khác nhau...

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Để đánh giá được Dự án có khả năng gây ra các tác động tiêu cực cho môi trường trong quá trình thực hiện hay không.